Председници стручних већа за области предмета:

СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ ПРЕДСЕДНИК
Стручни актив за развој школског програма Наташа Ристић
Стручни актив за развојно планирање Драгана Цукић
Тим за самовредновање Јелена Југовић
Школски тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Драгана Младеновић
Стручни тим за инклузивно образовање Драгана Младеновић
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво Небојша Милутиновић
 Тим за професионални развој Славка Чичковић
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Драгана Коризма

 

СТРУЧНА ВЕЋА ПРЕДСЕДНИК
Језик, књижевност и комуникација Радмила Петровић
Математика, природне науке и технологија Небојша Милутиновић
Друштвене науке Елизабета Јовановић
Уметности и физичко васпитање Милена Крстић
Разредна настава Снежана Цимбурек
Продужени боравак Александра Николић