АктуелностиВестиНајаве

Важне информације за осмаке и њихове родитеље

Драги осмаци,

Уколико још увек имате недоумице око тога коју школу желите да упишете  и чиме желите да се бавите у будућности, на сајту ВОДИЧ ЗА ОСНОВЦЕ  можете урадити упитнике и тестове који вам могу помоћи у одлучивању.

 

Завршни испит одржаће се:

  1. јуна тест из српског језика
  2. јуна тест из матаматике
  3. јуна комбинованитест

Полагање завршног испита је обавезно и полажу га сви ученици 8. разреда у својим матичним школама. Ученици који не изађу на полагање завршног испита неће моћи да се упишу у средње школе. У случају непредвиђене спречености ученика да полажу завршни испит, родитељ/старатељ је у обавези да то пријави одељењском старешини до 8:00 часова на дан полагања завршног испита.Ученици који из неког разлога не изађу на полагање теста/тестова у јуну полагаће их у августу (не у матичној школи), након чега ће моћи да се упишу у средњу школу.

Упис осмака у средње школе зависиће од броја добијених бодова на основу:

  1. општег успеха у шестом, седмом и осмом разреду основне школе;
  2. успеха на завршном испиту;
  3. резултата на међународним и републичким такмичењима ученика осмог разреда;
  4. ученицима који желе да упишу средње школе  за које је потребно полагати пријемни испит рачунају се и резултати постигнути на пријемном испиту.

Број бодова на основу општег успеха добија се тако што се средњеоцене, заокружененадведецимале, накрајушестог, седмог и осмогразредасаберу и помножебројем 4. То значи да ће осмаци за успех у школи моћи да добију највише 60 бодова.

Ученицићеназавршномиспитумоћидаосвојенајвише 40 бодова, односнонајвишепо 13 бодованатестуизсрпскогјезика и математике и 14 бодованакомбинованомтесту.Освојенибројбодованатестовимаизсрпскогјезика и математикемножисеса 0,65, а   освијенибројбодованакомбинованомтестумножисеса 0,7.

Правонаупис у гимназије и стручнешколе у четворогодишњемтрајањуимајуониученицикојисуостварилиукупнонајмање50  бодовапо основу успеха на завршном испиту и општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе!

Ученици који који су у осмом разреду основне школе освојили једно од прва три појединачна места на такмичењима (из предмета наведених у Конкурсу) додељују се се следећи бодови:

1) Међународно такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа:

– прво место – 12 бодова,

– друго место – 10 бодова,

– треће место – 8 бодова.

2) Републичко  такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа:

– прво место – 6 бодова,

– друго место – 4 бода,

– треће место – 2 бода.

Ученицима који освоје више појединачних места на такмичењима из једног или више предмета, узима се у обзир најбољи остварени резултат, односно највећи број бодова.

Републичка такмичења чији се резултати вреднују за упис јесу такмичења из предмета који су обухваћени завршним испитом (српски језик, математика, историја, биологија, географија, физика и хемија) и који имају најмање три нивоа такмичења (школски, општински, окружни, републички).

Међународна такмичења чији се резултати вреднују за упис су:

– математика:  Јуниорска балканска математичка олимпијада – Друштво математичара Србије,

– физика: Међународна јуниорска научна олимпијада – Друштво физичара Србије и Физички факултет, Београд.

Ученицима ромске националности, који су пријављени за упис у средњу школу под повољнијим условима, број бодова који остваре на основу успеха из школе и завршног испита увећава се за 30 одсто од броја бодова који им недостаје до 100 бодова. Уколико ови ученици живе у породицама које су корисници новчане социјалне помоћи број бодова који остваре на основу успеха из школе и завршног испита увећава се за 35 одсто од броја бодова који им недостаје до 100 бодова.

Напомена: Детаљне информације о упису ученика у први разред у средње школе за школску 2021/2022. год. можете наћи у „КОНКУРСУ“ и „ИНФОРМАТОРУ за упис у средњу школу“- Просветни преглед.

 

СРЕЋНО!